Minggu, 09 Maret 2008

gramatika bahasa jepang_form1

1. N1+wa+ N2+deshita
私は学生でした
Watashi wa gakusei deshita (saya dulu adalah pelajar)

2. N1+ WA+N2+dewa arimasen deshita
私は学生ではありませんでした
watashi wa gakusei arimasen deshita (saya dulu bukan pelajar)

3. A-i+desu & A-I +kunai desu
おもしろいです
Omoshiroi desu (menarik)
おもしろくないです
Omoshirokunai desu (gak menarik)

4. A-i+katta & A-i+kunakatta
おもしろかった
Omoshirokatta (it was fun)
おもしるくなかった
Omoshirokunaktta (it wasn’t fun)

5. A-na +desu & A-na +deshita
きれいです
Kirei desu
きれいでした
Kirei deshita

6. A-na+de wa arimasen &
A-na+de wa arimasen deshita
きれいでわありません
Kirei dewa arimasen
きれいでわありませんでした
Kirei dewa arimasen deshita

7. A-i/A-na +N+desu
いいかばんです
Ii kaban desu (tas yang besar)
大きい家です
Ookii ie desu (rumah yang besar)
きれいな所
Kirei na tokoro (tempat yang indah)
好きな人
Sukina hito (orang yang disukai)

8. N benda mati+ga+arimasu
事務室にコピイー機械があります
Jimushitsu ni kopii kikai ga arimasu
(di kantor ada mesin foto copi)

9. N benda hidup+ga+imasu
心中に君だけがいますよ
Kokoro naka ni kimi dake ga imasu yo
(Dalam hatiQ Cuma ada kamu)

10. N+wa+keteranganjumlah/tmpt+imasu/arimasu
ここで車は五台あります
Koko de kuruma wa go dai arimasu
(disini ada lima mobil)
心中に君は一人でいますよ
Kokoro naka ni kimi wa hitori de imasu yo
(didalam hatiQ Cuma ada kamu seorang)

11. N1+to+N2+N3 ga imasu/arimasu
鉛筆とかばんと本があります
Enpitsu to kaban to hon ga arimasu
(ada pensil, tas, dan buku)

12. N1+ya+N2+ya+N3 nado ga aru/iru
部屋に写真や電話やコンピュタなどがあります
Heya ni shashin ya denwa ya konpyuta nado ga arimasu (dikamar ada foto, telpon, komputer, dan lain2)

13. N+o+V..(gerakan keluar dari)
家を出ます
Ie o demasu (keluar rumah)
バスを下ります
Basu o orimasu (turun dari bis)

14. N +ni+V (gerakan masuk ke dalam)
お風呂に入ります
Ofuro ni hairimasu (masuk bak mandi)
バスに乗ります
Basu ni norimasu (naik bis)

15. N de +V (menunjukan aktivitas)
コスで日本語を勉強します
Kosu de nihongo o benkyou shimasu
(belajar nihongo di tempat les)

16. kalimat 1 + ga+ kalimat 2
もうずっと前からこの雲地を感じたが言えなかった
Mou zutto mae kara kono kimochi o kanjita ga ienakatta
(sudah lama kurasakan perasaan ini, tapi tak bisa kuutarakan)

17. V-te iru (sedang)
ヂナさんを愛しています
Dina san o aishiteimasu (loving you)
昨日勉強していたとき、友達が来ました
Kinou,Benkyou shite ita toki,tomodachi ga kimashita
(kemarin,ketika sedang belajar, temenku datang)

18. V te…V masu/mashita
シャワーを浴びてご飯を食べます
Shawaa o abite, gohan o tabemasu
(mandi lalu makan)
学校に着いて友達と会ってクラスが始めました
Gakkou ni tsuite, tomodachi to atte, kurasu ga ga hajimemashita
(tiba di sekolah, bertemu teman,lalu kelas dimulai)

19. Vte +kara…Vmasu
電話をしてからすぐ浴びました
Denwa o shite kara, sugu abimashita
(setelah telepon, segera mandi)

20. N +O+kudasai (tolong minta)
紙を2まい下さい
Kami o 2 mai kudasai (tolong, minta 2 helai kertas)

21. v te +kudasai (tolong lakukan)
見て下さい
Mite kudasai (tolong lihat)
付き合って下さい
Tsukiatte kudasai( be my girl friend)

22. v naide+kudasai
Miru->minai->minaide kudasai (jgn lihat)
Yomu->yomanai-> yomanaide kudasai (jangan baca)

23. v nasai (perintah)
見なさい
Miru->minasai (lihatlah!)
帰りなさい
Kaeru->kaerinasai (pulanglah!)

24. V nakereba narimasen(naranai)..(keharusan)
Yomu->yomanakereba narimasen (harus baca buku)
読まなければなりません
Bentuk gaul jadi
読まなきゃ
Yomu->yomanakya

25 V te wa ikemasen/ikenai/dame (gak boleh)
学校をさぼってはいけない
Gakkou o sabotte wa ikenai
(gak boleh bolos sekolah)
Bentuk gaul jadi
学校をさぼてちゃだめ
Gakkou o sabotecha dame/ikenai

26. Vte mo ii (.mohon ijin)
先に行ってもいいですか
Saki ni itte mo ii desuka
(bolehkah pergi lebih dulu?)
ここでダチングしてもいいですか
Koko de datinggu shite mo ii desuka
(bolehkah kencan disini)

27. v ta hou ga ii (lebih baik kalau)
行く前にご飯を食べたほうがいい
Iku mae ni gohan o tabeta hou ga ii
(sebelum pergi, lebih baik makan dulu)
この本を読んだほうがいい
Kono hon o yonda houga ii
(Lebih baik baca buku ini)

28.v nai hou ga ii (lebih baik tidak)
行かないほうがいい
Ikanai hou ga ii (lebih baik gak pergi)
ここで吸わないほうがいい
Koko de suwanai hou ga ii (lebih baik gak merokok disini)

29. v mashou ka (ajakan)
今晩一緒に出かけましょう
Konban wa isshoni dekakemashou
(malem nanti kencan yok)

30. N wa N2 yori adj desu
新幹線は普通電車より早いです
Shinkansen wa futsuu densha yori hayai desu
(dibanding kereta biasa, shinkansen lebih cepat)
君へ僕の愛の感じが他の人より千倍大きい
Kimi e boku no ai no kanji ga hoka no hito yori senbai okii
( dibanding orang lain, cintaQ padamu 1000 kali lipat lebih gedhe)

31. N1 to N2 dore/dochira ga adj desuka
君の愛の感じと僕のとどれが大きいですか
Kimi no ai no kanji to boku no to dore ga okii desuka
(rasa cintamu dibanding punyaQ manakah yang lebih gedhe)
マランとバンかランとどれがきれいですか
Malang to bangkalan to dore ga kirei desuka?

32. N1/N2 no hou ga adj desu
マランは何倍もほうがきれいですよ
Malang wa nanbai mo hou ga kirei desuyo
(malang berkali2 lipat lebih indah)

33. N1 wa N2 ga hoshii desu
私は君がほしいです
Watashi wa kimi ga hoshii desu ( aQ pingin kamu)
日本へ行くことが一番ほしいだよ
Nihon e iku koto ga ichiban hoshii dayo
(yang paling tak pinginin yaitu pergi ke jepang)

34.N1 + N2 V tai desu
新しいかばんを買いたいだよね
Atarashii kaban o kaitai dayone ( pgn tas baru neh)
できればすぐ君に会いたい
dekireba, sugu kimi ni aitai
(andai saja sekarang bisa, aQ pgn segera ketemu kamu)
 keinginan dan harapan pada dasarnya adalah ungkapan emosional secara pribadi oleh si pembicara, untuk digunakan pada orang lain maka digunakan bentuk hoshigatte imasu atau V tagatte
心の泥簿は君の心がほしがっています
kokoro no dorobo wa kimi no kokoro ga hoshigatte imasu
(penyamun itu kelihatannya pgn hatimu)

ヂナさんはいい男と一緒に連れたがっているよ
Dina san wa ii otoko to issho ni tsuretagatte iruyo
(dina sepertinya pingin ngejalani hidup bersama dengan co yang baik)

35. N1 wa N2 ga dekimasu
私は日本語ができます
Watashi wa nihongo ga dekimasu (saya bisa bahasa jepang)
英語ができない
Eigo ga dekimasen/dekinai ( gak bisa English neh)

36. Verba potensial
Verba golongan 1 misal kau(買う)->kaeru(買える)->kau koto ga dekimasu (買うことができます)
お金がたくさんあれば何も買えいますよ
Okane ga takusan areba, nani mo kaeimasu yo
お金がたくさんあれば何も買うことができます
Okane ga takusan areba, nani mo kau koto ga dekimasu
(jika ada banyak uang, kita bisa beli apapun)
Verba golongan 2 contoh taberu (食べる)->tabereru(食べれる)->taberu koto ga dekimasu(食べることができます),missal
小さい子供ですから自分だけで食べれない
Chiisai kodomo desukara, jibun dake de taberenai
小さい子供ですから自分だけで食べることができない
chiisai kodomo desukara, jibun dake de taberu koto ga
dekimasen/dekinai
(karena mash ank kecil, gak bisa makan sendiri)
Verba golongan 3 (Cuma 1 yaitu suru(する))
Missal tenisu o shimasu (テニスをします)Menjadi tenisu ga dekimasu (テニスができます)
Golongan 4 (Cuma 1 yaitu kuru(来る)->korareru(来られる))
パーチーに君と来られます
Pati ni kimi to koraremasu (aq bisa dateng ke pesta sama kamu)

37. N1 wa..Vta koto ga aru (pernah)
ヂナさんと喋りたことがあるよ
Dina san to shaberita koto ga aru yo ( Q pernah ngomong sama dina)
日本へ行ったことがないから東京の町と言うのは知らない
Nihon e itta koto ga nai/arimasen kara, Tokyo no machi to iu
no wa shiranai yone
(Karena g prnh ke jpn, gak tahu yang namanya Tokyo itu.)

38. A wa/ga B ni N o ageru/sashiageru ( a memberi N ke b)
私はあなたに日本語の文法をあげる
Watashi wa anata ni nihongo no bunpou o ageru/agemasu
(aQ memberimu grmatika bhs jpn)
*sashiageru bentuk lebih sopan dari ageru, digunakan pada orang yang lebih yang lebih tinggi derajatnya dari kita, misal orang tua, bos, guru,dll)

39. A wa/ga b ni/kara N o morau/itadaku (a nerima n dari b)
私はdulzQ二アドバイスをもらう
Watashi wa dulzQ kara/ni adobaisu o morau/moraimasu
(AQ dpt/ nerima saran dari dulzQ)
僕らはお客さんにお土産をもらいます
Bokura/bokutachi wa okyaku san ni/kara omiyage o moraimasu
(kami nerima/dpt oleh2 dari pengunjung)
*itadaku bentuk lebih sopan dari morau.

40. B ga A ni N o kureru/kudasu (B memberi n ke A)
DulzQ は私にアドバイスをくれた
DulzQ wa watashi ni adobaisu o kureta/kuremashita
(dulzQ memberiku saran)
母は私にお金をくれた
Haha wa watashi ni okane o kureta
(ibu memberiQ uang)

41.A ga B ni Vte ageru (melakukan untuk orang lain)
私はあなたに日本語を教えてあげる
Watashi wa anata ni nihongo o oshiete ageru
(saya mengajari kamu bhs jepang)
君は彼に何を教えてあげるの
Kimi wa kare ni nani o oshiete ageru no/agemasuka?
Apa yang kamu beritahukan kepada dia?

42. A ga B ni ..o..V te morau ( kita menerima sesuatu dari orang lain)
私はヂナさんにたくさんタロを買ってもらうよね
Watashi wa dina san ni takusan TARO o katte morau yone
(aku bakal dibelikan banyak taro dina neh)
私は毎日dulzに電話をしてもらうよ
Watashi wa mainichi dulz ni denwa o shite morau yo
(tiap hari Aq ditelpon dulz)

43. B ga A ni o v te kuremasu (orang lain melakukan sesuatu untuk kita)
愛のことを教えてくれます
Ai no koto o oshiete kuremasu
愛のことを教えて下さい
Ai no koto oshiete kudasai
(ajari aQ cinta)
Dulz jelex besarQが私に毎日電話をしてくれます
Dulz jelex besarQ ga watashi ni mainichi denwa o shite kuremasu
(dulz Q tiap hari menelpon AQ).
*coba bandingkan dengan V te morau
私は毎日dulzに電話をしてもらうよ
watashi wa mainichi dulz ni denwa o shite morau yo
(Aq tiap hari ditelpon /menerima/mendapat telpon oleh/dari dulz)..
perbedaan subjek nampak jelas pada kalimat 1 dan kalimat 2

44. V te aru (dalam suatu keadaan)
部屋の窓が開けてあります
Heya no mado ga akete arimasu (Jendela kamar dalam keadaan terbuka)
車のドアに鍵がかけてない
Kuruma no doa ni kagi ga kakete nai/arimasen
(pintu mobil tidak dalam keadaan terkunci)
部屋が予約してありました
Heya ga yoyaku shite arimashita
(kamar hotel udah (dalam keadaan) dipesan )

45. V te okimasu/oku (mempersiapkan terlebih dahulu)
書類を用意しておきます
Shorui o youi shite okimasu
(saya akan mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu)
母がすぐ来るから、さあ、部屋を掃除しておきましょう
Haha ga sugu kuru kara, Saa, heya o souji shite okimashou)
(ibu mau dateng, yuk kita bersihkan ruangannya terlebih dahulu)

46. V to omou (aku pikir)
私は今年結婚しようと思う
Watashi ha kotoshi kekkon shiyou to omou/omoimasu
(saya pikir tahun ini akan menikah)
圧死は近いうちに進学しようと思ってる
Asshi wa chikai uchi ni shingaku shiyou to omotteru
(aku pikir dalam waktu dekat akan melanjutkan belajar)

47. V(bentuk kamus) tsumori desu (saya bermaksud)
来年留学するつもりです
Rainen ryugaku suru tsumori desu
(tahun depan saya bermaksud belajar ke luar negeri)
Untuk mengungkapkan maksud orang ketiga, maka digunakan
Bentuk to iu/itte iru (katanya) atau rashii (sepertinya) dibelakang
kata tsumori. Contoh:
ボロトさんは外国人と結婚するつもりらしいです
Bolot san wa gaikokujin to kekkon suru tsumori rashii desu
(kelihatannya bolot bakal menikah dengan orang luar negeri)
ボロトさんは外国人と結婚するつもりと言っています
Bolot san wa gaikokujin to kekkon suru tsumori to iu/itte imasu
(katannya bolot bakal menikah dengan orang luar negeri)

48. V te miru/mimasu (mencoba)
Yatte mimasu(やってみます) (mencoba melakukan)
Yonde mite kudasai(読んでみて下さい) (cobalah tuk membaca)
Boku o shinjite mite kudasai (僕を信じてみて下さい)
(cobalah tuk percayai aku)

49.V-tara…(jika)
Adj-i kattara (jika…telah selesai)
N/Adj na dattara
天気がはれたら散歩しましょう
Tenki ga heretara, sanpo shimashou (hareru->haretara)
(jika cuaca cerah, jalan2 yok)
値段が高かったら買わないほうがいい
Nedan ga takakattara, kawanai hou ga ii (takai->takakattara)
(jika harganya mahal lebih baik gak beli)
君だったら必ずできると思う
Kimi dattara kanarazu dekiru to omou
(aQ pikir kalau kamu pasti bisa)
馬鹿だったらだ黙っていたほうがよい
Baka dattara, damatte ita houga yoi (baka na->baka dattara)
(kalau bodoh, lebih baik diam aja)

50. V eba/reba (jika )
Adj I kereba
N/adj na nara
お金があれば車を買えるよ
Okane ga areba, kuruma o kaeru yo (aru->areba)
(jika ada uang, aku bisa beli mobil)
ヂナは見れば見るほど美しいよね
DinaQ wa mireba miru hodo utsukushii yone
(dinaQ (kalau) semakin dilihat maka semakin cantik)
もっと小さければポケットに入れます
Motto chiisakereba, poketto ni hairemasu (chiisai->chiisakereba)
(Andai lebih kecil, bisa masuk kantong)
来週の土曜日なら時間が空いています
Raishuu no doyoubi nara, jikan ga aiteimasu
(kalau sabtu minggu depan, aku ada waktu luang)

51. V temo… (meskipun)
V negative kutemo
Adj.i kutemo
Adj na/N demo
雨が降っても行きます
Ame ga futtemo, ikmasu (furu->futte+mo)
(meskipun hujan,saya akan pergi)
お金がなくてもがんばれえ
Okane ga nakutemo,ganbaree (aru->nai->nakutemo)
(meski gak ada uang, berjuaaannnnggggg!!!)
難しくてもあきらめないで
Muzukashikutemo,akiramenaide (muzukashii->muzukashikutemo)
(meski sulit, jangan menyerah)
離れていても心は一つ
Hanarete ite mo kokoro wa hitotsu (hanareteru/hanarete iru->hanaretemo/hanarete ite mo)
(jauh dimata dekat dihati)

51 V (bentuk kamus) koto ni suru (memutuskan)
私はITSの大学を入ることにします
Watashi wa ITS no daigaku o hairu koto ni shimasu
(saya memutuskan masuk ITS)

52. V (bentuk kamus) koto ni naru (saya ditetapkan)
来年の三月日本へ留学することにします
Rainen no sangatsu nihon e ryuugaku suru koto ni narimasu
(bulan maret tahun depan saya ditetapkan belajar diluar negeri)
私はITSの大学に入ることになります
Watashi wa ITS no daigaku ni hairu koto ni narimasu
(saya ditetapkan masuk ITS)

53. N/adj na +deshou/darou (mungkin)
Adj I +deshou/darou
V +deshou
今日は一日晴れですけど明日は雨でしょう
Kyou wa ichinichi hare desukedo, ashita wa ame deshou
(seharian ini cerah, tapi besok mungkin hujan/tapi besok
mungkin hujan)
ヂナさんが好きのだろう
Dina san ga suki no darou
(kamu suka dina kan)
ヂナさんはきっときれいだろう
Dina san wa kitto kirei darou
(dina mestinya sangat cantik)
彼女も今日来るでしょう
Kanojo mo kyou kuru deshou
(hari ini mungkin dia akan datang)

54. N/adj na/adj i/V + kamo shiremasen/shirenai
(mungkin.{.stronger than darou})
頭がきりきり痛みます風邪を引くかもしれません
Atama ga kiri kiri itamimasu, kaze o hiku kamo shiremasen
(kepalaku nyut2 gak karuan, mungkin gara2 masuk angin)
まだ雨季ですので今日も寒いかもしれない
Mada uki desu node, kyou mo samui kamo shirenai
(karena musim penghujan, hari inipun mungkin akan dingin)

55. N/adj na/adj i/V ni chigai arimasen/chigai nai
(kemungkinan besar/tak salah lagi..{the strongest})
最近毎日dulzQはずっと電話してあげるから
きょうも彼は電話するに違いない
Saikin mainichi dulzQ wa zutto denwa shite ageru kara
kyou mo kare wa denwa suru ni chigai nai
(karena akhir2 ini dulzQ selalu nelponin aku, hari ini gak
salah lagi pasti nelpon lagi)
dinaQは一番きれいに違いない
dinaQ ichiban kirei ni chigai nai
(gak salah lagi dinaQ adalah ce yang paling cantik)


56. Adj i-ku+naru (menjadi)
Adj na +ni naru
今朝寒かったですけれども昼になると暑くなった
Kesa samukatta desukeredomo, hiru ni naru to atsuku natta/narimashita
(tadi pagi dingin, tapi setelah siang jadi panas)
子供のころ普通ですが今本当にきれいになりました
Kodomo no koro futsuu desu ga, ima hontou ni kirei ni narimashita
(ketika masih kecil biasa2 aja, tapi sekarang jadi bener2 cantik)

57. V te shimau
*menunjukan perbuatan yang tidak direncanakan sebelumnya atau menunjukan perbuatan yang tidak diinginkan
ヂナQ は大変優しいだよ、うまい言葉を言ったとき、涙を流れてしまった
DinaQ wa taihen yassashi dayo ,umai kotoba o itta toki, namida o nagarete shimatta (dinaQ itu sangat lembut, ketika kata 2 manis ku ucapkan, air matanya mengalir..
terharu ceritanya neh..^_^)
いや。。.hiks..hiks、ヂナQに怒られてしまった
iya….hiks..hiks, dinaQ ni okorarete shimatta..
(tidak..hiks..hiks..{AQ} dimarahi dinaQ)

Tidak ada komentar: